หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999