หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 


นายอนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
ปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว


นางน้ำอ้อย ขุนไชย
รองปลัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
 
สำนักปลัด
 


นางสุมาลี ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสราวุฒิ ทองวิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางปาริฉัตร สุภามณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายอมฤต แย้มกมล
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสมหมาย เพ็งศิริ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวอลิษา ประเสริฐพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ วินิจสร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวอัจฉรา นาคะผิว
ครู คศ.1


นางสาวสุกัญญา คุ้มประภัย
ครู คศ.1


นางขวัญใจ วงค์ไชย
ครู คศ.1


นางสาวศิรินภา สังข์เงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวจรุญรัตน์ คำคม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุธาสินี สุริยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจรัล มากบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอำนาจ บัวเทศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพิเชษฐ น้อยจันทร์ลา
พนักงานขับรถยนต์


นางลำพอง สุขเกษม
คนงานทั่วไป


นางสาวสมใจ แจ้งมณี
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 080-991-9999
หรือ 091-189-9999