หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 

รายงานผลการกำกับติดตาม
  
สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3     พ.ศ. 2561  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น     และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว       และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น
         บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว   จึงได้ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6 เดือน  ประจำปี พ.ศ. 2565     (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน   และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว  หรือ   โทร. 056-204-088-89 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 11.18 น. โดย คุณ สราวุฒิ ทองวิชิต

ผู้เข้าชม 115 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-189-9999