หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nikhomkhaobokaeo.g... https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nikhomkhaobokaeo.g... https://www.nikhomkhaobokaeo.g... https://www.nikhomkhaobokaeo.g... https://www.nikhomkhaobokaeo.g... https://www.nikhomkhaobokaeo.g... 1.พรบ./พรก.
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
3.ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
4.เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
o9 Social Network https://www.facebook.com/obt-n... http://www.nikhomkhaobokaeo.go... http://www.oic.go.th/infocente... 1.Facebook
2.website
3.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nikhomkhaobokaeo.g...
 
  (1)     2      3      4      5