หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการฯ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)