หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
นว 0023.2/ว 13300 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม รุ่นที่ 41-45  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ 13294 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 13306 การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 13297 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 13296 โครงการอบรมหลักสุตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/450 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/451 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเเฉพาะกิจ สำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/452 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ 453 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 13317 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/449 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.4/ว 454 ขอให้รายงานนผลการดำเนินการเป็นมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 13400 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 หลักสูตร หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 13403 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 583