HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-204-088 ค่ะ
 
 
 
รายงานงบประมาณแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2546) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2